Vận Hành Hệ Thống Bột 200 TPD Điều Khiển DCS

  • 04:53-19/08/2018
Tuần Vừa Qua : Duc Toan Machinery JSC Đã đưa vào vận hành hệ thống
xử lý bột giấy OCC năng suất 200T/N Điều Khiển Tự Động - DCS
Hệ thống này được Duc Toan machinery JSC nghiên cứu thiết kế, chế tạo,
lắp đặt, chuyển giao. 
 Đặc biệt ngay ở lần đầu thử vận hành toàn bộ hệ thống bao gồm ba cụm xử lý
và hệ điều khiển DCS  , hệ thống đã hoạt động, vận hành tốt.