Bơm Chân Không

  • Bơm chân không dùng trong ngành giấy
Máy Bơm Chân Không
- do Duc Toan Machinery thiết kế chế tạo.